Hotel and tourist center on Beton hala – Belgrade

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet                                 /                         University in Belgrade – Faculty of architecture
diplomski rad – arhitektura                                                    /                                                                    master thesis- architecture
 GRAD NA DOKOVIMA                                                                         /                                                         CITY ON THE DOCKS
PROGRAMSKI HIBRID / TURISTIČKI CENTAR                         /                            HYBRID OF CONTENTS / TOURIST CENTER
        Iako na zavidnoj poziciji ušća Save u Dunav, čini se da Beograd kroz svoj razvoj nije uspeo da adekvatno uspostavi kvalitetnu vezu sa nekom od reka. Dugoplanirani ,,silazak na reku” najneadekvatniji je u zoni Starog grada, a kao prostor za intervenciju odabrana je zona priobalja ograničena Bulevarom Vojvode Bojovića i Karađorđevom ulicom. Poslednjih godina je neosporiva činjenica da je intenzitet korišćenja Beton hale u porastu, ali uprkos tome i dalje postoji niz neiskorišćenih potencijala.
        Predmetna lokacija je bez jasne fizionomije, očit je niz otisaka koji su nastali tokom vremena bez određene hijerarhije. Utisak je da mesto nije zaživelo u skladu sa potencijalima i potrebama koje se javljaju u savremenom trenutku.
        Kao pokretačke sile definišemo potrebe korisnika, zbog kojih arhitektura nastaje, ali to dovodi do preispitivanja obrnutog procesa – uslovljenost arhitekture i potreba korsnika. Formira se ideja o raznolikosti fizičke i funkcionalne strukture prostora, odnosno programskom hibridu. Stoga je nužna purifikacija sadržaja, koja dovodi uključivanja korisnika uvođenjem događaja, sa tendencijom stvaranja dijaloga, odnosno interakcije korisnika sa izgrađenim fizičkim prostorom. Kako bi se odgovorilo na potrebe koje sa sobom nosi savremeni trenutak, oblikovanje prostora, odnosno arhitektonsko delovanje neophodno je bazirati na evociranju memorije i tradicije. Polazišta za formiranje arhitekture koja odgovara na prostorni i društveni kontekst savremenog doba, jesu namera ostvarivanja doživljaja slojevitosti kao posledice vremena.
U celosti, istraživanje je omogućilo da se struktuira program koji bi prouzrokovao uključivanje korisnika, odnosno njihove interakcije sa fizičkim prostorom. U ovom radu kao rezultat se ističe programska slojevitost (hibridnost) koja bi imala tendenciju aktiviranja mesta. Isticanje pravih vrednosti lokacije evociranjem tradicije i kulture koje bi dovelo do formiranja novog centra, kako za posetioce, tako i za građane. Novoprojektovana struktura treba imati sposobnost transformabilnosti i mobilnosti, čime bi se omogućila efikasna promena aktivnosti koja bi bila odgovor na potrebe korisnika.
        Kao prvi utisak turistu čeka kulturno tradicionalna prezentacija Beograda u vidu izložbi i ostalih pratećih sadržaja koji su koordinisani od strane umetnika. Umetnici imaju svoje ateljee okviru njih. Za razliku od umetnika turisti imaju izolovan smeštaj do kog dolaze prolazeći kroz sadržaje i upoznavajući se sa kulturom grada.

behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image
behance image

Source: https://www.behance.net/gallery/54737791/Hotel-and-tourist-center-on-Beton-hala-Belgrade by https://www.behance.net/nemarh is licensed under cc by-nc-nd (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en_US)

Save This Post

No account yet? Register