دیجیتال فیوچرز فارسی: بستر، خوانش، طراحی |DigitalFUTURES Farsi Talk:Context, Interpretation, Designجلسه گفت و گو دیجیتال فیوچرز فارسی: بستر، خوانش، طراحی
1 بهمن تهران 9:00 عصر / 12:30 صبح منطقه زمانی شرقی / 6:30 عصر منطقه زمانی اروپای مرکزی /

معماری یکی از بارزترین محصولات فرهنگی بشر است. در طول قرون گذشته، شاهد آن بوده ایم که این محصول چگونه با بروز تحولات فرهنگی تغییر می کند و شکل تازه به خود می گیرد. در این میان یکی از مناقشه آمیز ترین وجوه معماری، نحوه روبرو شدن با «بستر» و «خوانش» آن در فرایند «طراحی» است که موجب پدید آمدن پاسخ های متعدد در مواجهه با موضوعات یکسان می گردد. این گفتگو در پی آن است که با تعمیق در فرایند طراحی از زوایای مختلف، به نگرش های متفاوت در روند تبدیل مولفه های بستر به پاسخ طراحی بپردازد. ما در این جلسه برآنیم تا میان معماران و صاحب نظران گفتمانی ایجاد نماییم تا با نگرش های تئوری و تجربیات عملی آن ها نسبت به «بستر»، «خوانش» و «طراحی» در رسیدن به محصول معماری آشنا شویم.

DigitalFUTURES Farsi Talk: Context, Interpretation, Design
21 January Friday at 9:00 pm Tehran/ 12:30 am EST / 6:30 pm CET / 22 January 01:30 am China

Over the ages and centuries, Architecture, as one of the symbols of civilization, has evolved and changed with every fluctuation in culture. One of the most controversial parts of architecture is addressing the context and interpreting it through the design process, which can cause different solutions to a problem. In this session, we want to delve into different approaches to converting context parameters to design solutions by exploring various points of view on the design process in the architecture realm. It will be a conversation on architecture between architects and theorists with different approaches to context, interpretation, and design.

Presenters: Nader Tehrani, Mohammad Yaser Mousapour
Moderator: Mohammed Behjoo
Language: Farsi & English

source

Save This Post

No account yet? Register